واژه خانه - بخش ششم

2 فروردین 1396

نوری علا: آقای ميبدی، چون بین این برنامه ها فاصله می افتد، من ناگزیرم هر بار آنچه را که در برنامه های قبلی گفته ام تکرار بکنم تا ذهن ها آماده شود برای بقیهء مطالب. من حرفم این بود که ما در واقع داریم بحث می کنیم راجع به اينکه فلسفهء علوم سیاسی بر چه بنیادی بوجود می آیند و چگونه علوم سیاسی و علوم اجتماعی شکل می گیرند .

برنامه واژه خانه - قسمت پنجم

تلویزیون ایران فردا - برنامه نگاه

نوری علا: در مورد واژه «ملت» یک پیش گذاره ای را مطرح کرده بودم که متاسفانه دوستان توجه نمی کنند و در نتیجه مشکلاتی بوجود آمده است. در اين زمينه هم نامه هایی داشتم و هم دوستان با من شفاها تماس گرفتند.

برنامه واژه خانه - قسمت سوم

تلویزیون ایران فردا - برنامه نگاه

نوری علا: من در این برنامه ها چند کار انجام می دهم. در واقع، این بحث از جلسات داخلی حزب جدیدالتاسیس ما آغاز شده، یعنی حزب سکولار دموکرات ایرانیان، که یکسالی است که کلید کار را زده ایم. ما یکسال به نوشتن مرامنامه حزب پرداختیم

برنامه واژه خانه - قسمت چهارم

تلویزیون ایران فردا - برنامه نگاه

نوری علا: در ابتدای این برنامه ها دو مقدمه را عرض کردم:

مقدمهء اول مربوط می شد به اینکه از زمانی که زندگی انسان وارد دوران مدرن شده و در تصمیم گیری ها و تعاریف از مفاهیم ، مساله ارتباط با آسمان و احکام الهی جای خود را به انسان مداری داده ما با دو جریان روبرو هستیم:

 نوری علا: من در این برنامه ها چند کار انجام می دهم. در واقع، این بحث از جلسات داخلی حزب جدیدالتاسيس ما آغاز شده، یعنی حزب سکولار دموکرات ایرانيان،