هموندان شورای مرکزی
منتخب کنگره فرانکفورت ۲۰۱۸ 

 

 

 


رییس شورای مرکزی
محمد
فارسی

 

معاون رییس شورای مرکزی
محمود ابطحی
 

شهرام عباسپور

 

 

مقداد عسکریان

 

فرشید نصراللهی

فرشید نصراللهی

 

محمود عاشوری

 

پگاه امینی

 

شمس‌الدین دارابی

شمس‌الدین دارابی