مشاوران فعلی حزب سکولار دموکرات ایرانیان

از آنجایی که فقط اعضای رسمی حزب حق تصمیم گیری و حق رای دارند

تصمیمات این حزب هیچ مسئولیتی را متوجه مشاورین این حزب نخواهد کرد

آقای دکتر رضا تقی زاده

مشاور امور سیاسی

آقای مهدی مفخمی

عضو حزب مشروطهء ایران

مشاور امور حزبی

 

 

آقای شهرام آرین

ٰعضو حزب مشروطهء ایران

مشاور امور حزبی

 

  

خانم شهلا اردلان

مشاور حزب در امور مردم مناطق ایران  

 

  

آقای کوروش اعتمادی

مشاور حزب در امر تدوین نظریه ها