گزارش و مصوبات کنگره عادی حزب سکولار دموکرات ایرانیان

 27 اکتبر  2017، کُلن – آلمان 

            نخستين کنگره عادی حزب در شهر کلن آلمان با شرکت اعضاء رسمی و نيز اعضاء موقت (بدون حق انتخاب کردن و انتخاب شدن) و آن گروه از اعضاء که موفق به آمدن به کلن نشده و رأی خود

را بوکالت به ديگران داده بودند، در ساعت 10 صبح روز جمعه 27 اکتبر 2017 تشکيل شد.

 


گزارش مالی  سال

2017مصوب بیست و هفتم اکتبر دوهزار و هفده

 

برنامه های آينده نگر حزب برای سال 2018
مصوب بیست و هفتم اکتبر دوهزار و هفده

            از بديهيات آغاز کنيم: نبض وطن مان درست نمی طپد؛ پيکری تب زده دارد، سری پريشان و شکمی سير ناشده. جوانان اش بی کارند، کارگران اش بی حقوق، زنان اش بی حق، کودکان اش در معرض مغزشوئی های قرون وسطائی، و بازنشستگان اش ورشکستهء بی تقصير. فاصله طبقاتی بی داد می کند.