مصوب 28 اسفند 1396 - برابر با 19 مارس 2018

فصل اول - کليات

ماده يکم -  حزب سکولار دموکرات ايرانيان (از اين پس «حزب») بر اساس مرامنامهء خود و برای اجرای اهداف و پيش بينی های مندرج در آن بوحود میآيد.

         

ماده دوم - «حزب» دارای ساختاری تشکيلاتی با اجزاء زير است:

          - اعضاء (موضوع فصل دوم اين بنيادنامه)

          - کنگره (موضوع فصل سوم)

          - شورای مرکزی (موضوع فصل چهارم)

          - دبير کل و معاونين او (موضوع فصل پنجم)

          - هيئت اجرائی و دفاتر مختلف حزب (موضوع فصل ششم)

ماده سوم -  ثبت حزب و گشايش حساب بانکی وظيفهء شورای مرکزی حزب است.

فصل دوم ـ عضويت

ماده چهارم - بدنهء اصلی حزب را اعضاء آن تشکيل می دهند و هر کس که به عضويت حزب پذيرفته شود حق کامل شرکت در کنگره های عمومی عادی و فوق العادهء حزب، و حق انتخاب کردن و انتخاب شدن برای مسئولیت هایی که در اين بنيادنامه تعيين شده را دارا می باشد.

                    تبصره 1: اگر عضوی، با موافقت رئيس شورای مرکزی، نتواند در جلسات اين شورای شرکت کند، حق انتخاب شدن برای مناصب حزب را نخواهد داشت.

                    تبصره 2: اعضائی که نخواهند اسم شان آشکار شود، لازم است نام و نشان واقعی خود را به اطلاع دبير کل برسانند و عضويت آنها منوط به پذيرش دبير کل است. اين اشخاص حق نامزد کردن خود در انتخابات حزب را نخواهند داشت، بی آنکه موظف باشند دلايل عدم شرکت خود در انتخابات را توضيح دهند. اين ممنوعيت در صورتی که عضو حزب نام و نشان خود را آشکار کند مرتفع خواهد شد.

                    تبصره 3: مسئولیت رابطه با اعضای ساکن ایران با دبیرکل است. در هر مورد دبیرکل یکی از اعضای شورای مرکزی را برای ارتباط با فرد ساکن ایران منصوب می کند.

ماده پنجم - همهء کسانی که به مرامنامه، بنیادنامه و مواضع حزب باور داشته، دارای حداقل ١٨ سال سن و توان خواندن و نوشتن بوده و واجد يکی از شرايط زير باشند می توانند، خواستار عضويت حزب شوند:

          الف: در ايران به دنيا آمده باشند.

          ب: با توجه به شرايط کنونی، يا در گذشته و يا حال حاضر، دارای تابعيت کشور ايران باشند.

          پ: پدر يا مادر يا پدر يا مادر بزرگ شان، و يا اولياء قانونی شان، ايرانی باشند.

مادهء ششم - اقدام برای عضويت در حزب، و نيز خروج از اين عضويت، اموری اختياری اند اما پذيرفته شدن و پايدار ماندن در عضويت منوط به رعايت شرايط زير است:

          الف: پر کردن برگهء «تقاضای عضويت» که در آن مراتب مطالعه و پذيرش مرامنامه و بنيادنامهء حزب اعلام شده و نام و نشان و سوابق سياسی / اجتماعی کامل متقاضی ذکر می شود.

          ب: شرکت در مصاحبه ای که انجام اش با دفتر عضويت ها (ر.ک: فصل هفتم اين سند) است و دبير دفتر عضويت ها می تواند برای انجام اين مصاحبه ها از ديگر اعضاء حزب ياری بخواهد.

          پ: گذراندن يک دورهء آموزشی، از طريق شرکت در کلاس های کادرسازی و ساير فعاليت های داوطلبانهء حزبی.

                   تبصره 1: حداکثر مدت دوران آموزشی عضويت شش ماه است و در پايان آن شورای مرکزی دربارهء عضويت قطعی داوطلبان تصميم می گيرد.

                   تبصره 2: دفتر عضويت ها می تواند هر زمان که تشخيص دهد پروندهء داوطلب را که مشغول گذراندن دورهء آموزشی است برای تصميم گيری قطعی به شورای مرکزی ارسال کند.

          ت: پذيرفته شدن از جانب شورای مرکزی حزب بر اساس برگهء تقاضای عضويت و ملحقات آن و نيز گزارش دفتر عضویت ها

          ث: پرداخت حق عضويت سالانه.

                    تبصره: تصميم پيرامون موارد استثنائی معافيت اعضاء از پرداخت حق عضويت با شورای مرکزی است. در مورد چگونگی دریافت و قسط بندی حق عضویت خزانه دار شورا تصمیم میگیرد.

ماده هفتم - عضو حزب نمى تواند:

          الف: عضو احزاب ديگر باشد.

          ب: به همکاری و ارتباط «منظم» با هر گروه سياسی و يا رسانه ای ديگر (چه حزب و چه مجتمع های سياسی)، در راستای تحقق اهدافی که آن گروه ها در پیش روی دارند، اقدام کند.

          پ: با دولت های خارجی و مؤسساتی که توسط دولت های خارجی اداره می شوند ارتباط و همکاری سیاسی داشته باشد.

                    تبصره: در صورتی که «حزب» خود را جزء يا هواخواه جنبش يا ائتلافی اعلام کند همکاری اعضاء حزب با «اعضاء موجه» آن جنبش و ائتلاف بلامانع است. تهيه و اعلام فهرست اعضاء و حاميان موجه جنبش ها و ائتلاف ها با هيئت اجرائی است.

ماده هشتم: در موارد زير ضروری است که عضو حزب با ارائهء ادلهء کافی موافقت شورای مرکزی را کسب کند:

          الف: ارتباط موضعی و موقت با دولت های خارجی و موسساتی که توسط دولت های خارجی اداره می شوند.

                   تبصره: در صورت موافقت با اين ارتباط روند کار زير نظر دبير کل صورت می گيرد.

          ب: همکاری منظم يا نامنظم با احزاب و گروه های ديگر صرفاً در راستای معرفی و تبليغ اهداف حزب سکولار دموکرات ايرانيان.

          پ: ارتباط «منظم» با رسانه ها اعم از رادیو، تلویزیون، وبسایت، وبلاگ و نظاير آنها.

          ت: ارتباط منظم با شخصیت ها و محافل سکولار دموکرات برای جلب آن ها به حزب و یا انجام اقدامات مشترک.

                    تبصره ١: تشخیص این که کدام از شخصیت ها و محافل مختلف دارای ماهيت «سکولار دموکرات» هستند با هيئت اجرائی است. اما تصمیم در بارهء چگونگی و ادامهء ارتباط با آنها با شورای مرکزی حزب است.

                    تبصره ٢: مسئولیت اداره و کنترل موارد مصوب با هيئت اجرائی حزب است اما شورای مرکزی می تواند با تصویب یک آئیننامه اجرای این مسئوليت را به واحد دیگری از حزب محول نماید.

ماده نهم: شركت و عضويت اعضاء در احزاب و سازمان هاى غير ايرانی محل اقامت خود در خارج کشور با اطلاع و موافقت هيئت اجرائی حزب مجاز است.

                    تبصره: اعضای حزب می توانند در امور مدنی و سیاسی جامعه ای که در آن زندگی میکنند فعال باشند. ماهیت این فعالیت، با تشخیص عضو حزب، نباید با مرامنامه حزب متناقض باشد.

ماده دهم: شرکت اعضای حزب در گردهمایی سایر گروهای سیاسی منوط به مشورت با دبیرکل است، اما شرکت اعضای شورای مرکزی حزب در گردهمایی سایر گروه های سیاسی ایرانی منوط به موافقت هيئت اجرائی است.

مادهء يازدهم: هر عضو حزب باید همواره در فعاليت های حزب درگير باشد. دبیرکل و دفتر عضويت ها مسئول اجرای این ماده می باشند. در عين حال عضو حزب بايد بطور مستمر از مفاد اسناد حزب، از جمله دستور و گزارش جلسات مختلف حزب آگاه باشد.

ماده دوازدهم: سلب عضويت از اعضاء حزب به دلايل، و طی روندهای زير، به پیشنهاد هيئت اجرائی و با تصویب شورای مرکزی حزب، ممکن است:

          الف: در صورتی که عضوی در انجام وظايف محوله بخود از جانب حزب عملاً فعالیتی نداشته و پس از طی شش ماه فرصتی که برای اعادهء فعالیت او داده می شود، همچنان غیر فعال باقی بماند.

          ب: در صورتی که عضوی بر خلاف اصول بنيادنامه، مرامنامهء و يا به زيان مصالح حزب عمل کند.

                    تبصره 1: در صورتی که عضو يا اعضائی خواهان سلب عضویت از عضو دیگری باشند لازم است درخواست خود را با قید دلایل و کتباً برای بررسی به دفتر حقوقی ارسال دارند. دفتر حقوقی پس از تکميل پرونده آن را برای پیگیری به هيئت اجرائی و از آن طريق به شورای مرکزی حزب ارجاع میدهد.

                   تبصره 2: شخصی که شورای مرکزی از او سلب عضويت کرده است، تا تعيين تکليف قطعی عضويت اش، کليهء حقوق حزبی خود را از دست می دهد.

ماده سيزدهم: فردی که عضويت اش در حزب سلب می شود، حق اعتراض به مصوبهء شورای مرکزی را خواهد داشت. فردی که از او سلب عضویت شده 7 روز، از روز بعد از ابلاغ تصمیم به او،  فرصت دارد به تصمیم شورای مرکزی اعتراض نماید. چنانچه او به وقت بیشتری نیاز داشته باشد دفتر حقوقی میتواند زمان اعتراض را بر حسب شرایط افزایش دهد.

                   تبصره 1: در برای رسيدگی به اين شکايت کمیسیون ويژه ای از سوی دفتر حقوقی حزب، متشکل از سه نفر از اعضاء حزب، تشکيل می شود که دو نفر آنان نبايد عضو شورای مرکزی حزب باشند و نفر سوم را فرد سلب عضویت شده از ميان اعضأ حزب انتخاب می کند. اين کميسيون به شکایت و اعتراض رسیدگی کرده و شورای مرکزی حزب، با در نظر گرفتن توصیهء این کمیسیون، تصمیم نهایی را اتخاذ می کند.                 

                    تبصره 2: کسی که عضويت اش در حزب سلب شده نمی تواند، جز وامی که احتمالاً به حزب داده، خواستار اعادهء مبالغ پرداختی و امکاناتی که در اختيار حزب قرار داده بشود و، در عين حال، بايد امکاناتی را که از جانب حزب در اختيار او قرار دارد به حزب اعاده نمايد.

                    تبصره 3: حزب مدافع حق آزادی هر عضو در جدایى علنى از حزب است. بعبارت دیگر، خروج از حزب كاملأ آزاد بوده و اعضاء كناره گيری کرده با هیچگونه تهدیدى از جانب اعضاء و مسئولان حزب روبرو نخواهند شد.

                    تبصره 4: چنانچه عضو کناره‌گیری کرده و یا همچنین عضو اخراجی به تبلیغات منفی علیه حزب دست بزند تنها دبیرکل، به عنوان سخنگوی حزب، حق پاسخگوئی خواهد داشت. در این رابطه دبیرکل می‌تواند برحسب موضوع از اعضای دیگر حزب نیز یاری بخواهد.

فصل سوم ـ کنگرهء حزب

ماده چهاردهم: کنگرهء حزب به دو صورت عادی و فوق العاده تشکيل شده و بالاترین رکن تصميم گيری در مورد کلیهء مسایل سیاسی، تشکیلاتی، اداری و مالی حزب محسوب می شود.   

ماده پانزدهم: کنگرهء عادی حزب هر ساله در يکی از ماه های فصل خزان به دعوت شورای مرکزی حزب برگزار می شود. کنگرهء فوق العادهء حزب، به تشخيص شورای مرکزی حزب، و يا با تقاضای نصف به اضافهء يک اعضاء حزب، در هر زمان که ضروری شود، برگزار می گردد.

ماده شانزدهم: هر دو نوع کنگره در اصل بصورت اينترنتی و در صورت لزوم بصورت حضوری برگزار می شود.

ماده هفدهم: شورای مرکزی حزب می تواند در مورد تصميم گيری های تک موضوعی، بجای تشکيل کنگرهء فوق العاده از روش رأی گيری بصورت ديجيتال استفاده کند.

ماده هجدهم: در رابطه با تشکيل کنگره های عادی، شرط لازم کار مطلع بودن اعضاء از «دستور جلسه» ای است که بوسيلهء شورای مرکزی تصويب شده باشد.

                    تبصرهء 1: شورای مرکزی برای تهيهء مقدمات کنگرهء عادی کميسونی را به نام «کميسيون برگزاری کنگره» انتخاب می کند و اين کميسيون موظف به تهيهء دستور جلسه و برگزاری کنگره می باشد.

                   تبصره 2: «کميسيون برگزاری کنگره» موظف است اظهار نظرهای رسيده در مورد دستور جلسه کنگره را نيز به اطلاع همهء اعضاء برساند.

ماده نوزدهم: از آنجا که ممکن است حضور فيزيکی کليهء اعضاء حزب در کنگره ها مقدور نباشد، هر عضو حاضر در همايش می تواند، با داشتن وکالت کتبی که قبلاً به اطلاع دفتر حقوقی و انتخابات رسيده باشد، حامل حداکثر حق رأی سه عضو غايب باشد.

ماده بيستم: اعضاء شرکت کننده در کنگره های عادی بايد حداکثر دو هفته قبل از اعلام محل تشکيل کنگره، دفتر حقوقی و انتخابات حزب را از نوع شرکت خود آگاه کنند تا مسئولان بدانند که کنگره، با در نظر گرفتن حد نصاب، با چند عضو تشکيل خواهد شد.

ماده بيست و يکم: کنگره های عادی حزب در دعوت اول با حد نصاب نصف به اضافهء يک اعضاء رسميت می يابند. در صورتی که در دعوت اول تعداد کسانی که تا يک دو هفته مانده به تشکيل کنگره شرکت خود در کنگره را اعلام می کنند به حد نصاب لازم نرسد، کنگره دو ماه بعد از تاريخ کنگرهء اول، با هر آن تعداد از شرکت کننده بصورت اينترنتی تشکيل می شود.

ماده بيست و دوم: کنگره را رئيس سنی کنگره، که از قبل از جانب دفتر عضويت های حزب تعيين شده، افتتاح کرده و انتخابات برای تعيين رئيس و دو منشی کنگره را انجام می دهد. پس از آن رئيس و دو منشی منتخب کنگره را اداره می کنند.

ماده بيست و سوم: متن هر پیشنهاد که به تصویب نیاز دارد در کنگره خوانده شده و، پس از سخنرانی یک موافق و یک مخالف، به رأی گذاشته می شود. برای تصويب پبشنهاد به بیش از پنجاه درصد آراء نياز است.

                    تبصره: در صورت مساوی بودن تعداد آراء رأی رئيس کنگره تعيين کننده است.

ماده بيست و چهارم: اهم وظايف کنگره های عادی به شرح زیر است.

          الف: بررسی و تصويب اصلاحات و تغييرات احتمالی در مرام نامه و بنياد نامهء حزب

          ب: تصميم گيری دربارهء گزارش های اداری و مالی و فعاليت های حزب در سال گذشته.

          پ: تصميم گيری دربارهء گزارش تحليلی حزب از اوضاع سياسی ايران و جهان.

          ت. تصميم گيری در مورد حق عضويت.

          ث: تصميم گيری دربارهء برنامهء فعاليت های حزب در سال آينده.

          ج: تصميم گيری در مورد انحلال حزب

          چ: انجام هرگونه انتخاباتی که اين بنيادنامه بعهدهء کنگره عادی می گذارد.

فصل چهارم ـ شورای مرکزی حزب

ماده بيست و پنجم: وظايف شورای مرکزی عبارتند از:

          الف: تعيين سياست های کاربردی حزب

          ب: تعيين مواضع حزب در موارد لازم

          پ: نظارت بر کليهء فعاليت های حزب

          ت: بررسی و تصويب آئين نامه ها و مقررات

ماده بيست و ششم: تا تصميم احتمالی و بعدی کنگرهء حزب، اين نهاد، برای عضويت در شورای مرکزی حزب، به ازای هر 5 عضو حزب، يک نفر را (هميشه با در نظر گرفتن فرد بودن اين عدد) از ميان اعضاء داوطلبی که اطلاعات آنان از قبل برای اعضاء کنگره فرستاده شده، پس از بحث مکفی در کنگره، و با رأی مخفی، انتخاب می کند.

                   تبصره 1: دو نفر بعدی که در رأی گيری بالا ترين تعداد رأی آورده اند عضو علی البدل محسوب می شوند. هر عضو علی البدل بايد در جلسات شرکت کند اما تنها وقتی صاجب حق رأی می شود که جانشين عضو اصلی غايب يا استعفاء داده باشد.

                   تبصره 2: دبيرکل حزب نيز که فردی انتخابی است بدون داشتن حق رأی، و بعنوان مشاور، به اين جمع افزوده می شود.

                   تبصره 3: در صورتی که تعداد اعضاء صاحب رأی اعضاء شورا از نصف به اضافهء يک نفر کمتر شود، شورای مزبور نسبت به تشکيل کنگره فوق العاده و تجديد انتخابات برای تعيين جانشين اعضاء کنار رفته اقدام می کند.

ماده بیست و هفتم: جلسات شورا همواره با حضور اکثريت نسبی اعضاء رسميت يافته و تصميمات آنان دارای نفاذ قانونی خواهد بود.

ماده بیست و هشتم: تصميم گيری در مورد تناوب زمانی تشکيل جلسات شورا با خود شورا است.

ماده بيست و نهم: با انتخاب اعضاء هر شورای مرکزی جديد، آئين نامه های مصوب شورای قبلی اعتبار خود را از دست نمی دهند مگر آنکه شورای مرکزی جديد بخواهد در آنها تغييراتی را اعمال کند.

ماده سی ام: اعضاء شورا به صورت های زير از عضويت در شورا معاف خواهند بود:

          الف: استعفاء

          ب: فوت

          پ: برکناری از شورا يا از عضويت در حزب به تشخيص و تصويب شورا

ماده سی و يکم: شورای مرکزی حزب در نخستين جلسهء خود يک تن از ميان اعضاء شورا را بعنوان رئيس شورا انتخاب کرده و انجام وظايف زير را به او محول می کند:

          الف: تصويب دستور جلسات شورا که بر اساس پيشنهادات اعضاء حزب بوسيله هيئت اجرائی تهيه می شوند

          ب: ادارهء جلسات شورا

          پ: ابلاغ تصميمات شورا به کليهء مراجعی که اين تصميمات به آنها مربوط می  شود.

                    تبصره: در صورت تساوی آراء اعضاء شورا در يک رأی گيری، رأی رئيس شورا تعيين کننده خواهد بود.

ماده سی و دوم: اعضاء شورا از ميان خود يک تن را بعنوان خزانه دار حزب و يک تن را بعنوان مسئول دفتر امور اداری شورای مرکزی انتخاب می کنند.         

                    تبصره 1: انتخاب مجدد رئيس و خزانه دار و مسئول دفتر امور اداری قبلی بلامانع است.

                    تبصره 2: تصميم گيری برای تعويض يا معاف کردن رئيس شورای مرکزی، خزانه دار حزب و مسئول دفتر امور اداری شورا بر عهدهء خود شورای مرکزی حزب است.

                    تبصره 3: انتخاب دبیران دفاتر حزب (ر.ک.: فصل هفتم)  از ميان با اعضاء شورای مرکزی بلامانع است.

ماده سی و سوم: شورای مرکزی حزب می تواند به تشخيص خود از ميان متخصصان زمينه های مختلف، از درون يا بيرون حزب، دعوت کند که در موارد تخصصی شان بعنوان مشاوران حزب در جلسات حزبی شرکت کرده و نظر مشورتی خود را اعلام دارند.

                   تبصره: اين مشاوران دارای حق رأی نبوده و در قبال تصميمات حزب مسئوليتی نخواهند داشت.

فصل پنجم - دبير کل حزب و معاونين او

ماده سی و چهارم: دبير کل حزب از جانب کنگرهء عادی حزب انتخاب می شود و دبيرکل انتخابی يک نفر از ميان اعضاء حزب را بعنوان معاون خود در امور جاری و یک نفر را بعنوان معاون امور بین المللی و احزاب بر می گزيند.

ماده سی و پنجم: در راستای انتخاب دبير کل حزب، تمام اعضای رسمی حزب حقِ اعلام نامزدی خود را، چه قبل و چه در جريان برگزاری کنگره، دارند.

                    تبصره: ابقای دبير کل در سمت خود برای سه دوره متوالی بلامانع است.

ماده سی و ششم: وظايف دبير کل حزب، که در برابر شورای مرکزی مسئول و پاسخگو ست، به شرح زير می باشد:

          الف: سخنگوئی حزب

          ب: نظارت و تصميم گيری و مديريت در مورد امور اجرائی حزب که به تصويب شورای مرکزی حزب می رسد.

ماده سی و هفتم: در صورتی که شورای مرکزی حزب چنين تشخيص دهد که دبير کل حزب خودسرانه دست بکارهائی خلاف نظر شورا و عليه منافع حزب زده، و يا در انجام وظايف خود کوتاهی کرده است، می تواند، با رأی اکثريت مطلق (75 %) اعضاء شورای مرکزی حزب، منهای رأی دبیرکل، او را از سمت خود کنار گذاشته و، تا پايان دوران کار شورا، يکی از معاونين او را بعنوان دبير کل منصوب نمايد.

فصل ششم - دفاتر اجرائی و هيئت اجرائی حزب

ماده سی و هشتم: امور اجرائی حزب بوسيلهء «هيئت اجرائی»، که مرکب است از دبيرکل، معاونين دبيرکل و دبيران دفاتر حزب است، انجام می شود.

ماده سی و نهم: مسئول هر دفتر، از جانب دبيرکل انتخاب شده و «دبیر» آن دفتر خوانده می شود.

ماده چهلم: دفاتر حزب به شرح زیر اند:         

          - دفتر امور عضويت ها

          - دفتر امور حقوقی و داوری

          - دفتر امور رسانه های اجتماعی

          - دفتر ارتباطات بين المللی

          - دفتر روابط عمومی و انتشارات

          - دفتر تدوين برنامه ها و امور انفورماتيک

          - دفتر ارتباط با سازمان های سیاسی

          - دفتر دیدبان رسانه‌ها

                    تبصره: منظور از «سازمان های سیاسی» در اين بند گروه هائی است که هيئت اجرائی و یا شورای مرکزی حزب همکاری با آنها را در مسیر اهداف کوتاه و بلند مدت خود صلاح بداند. این اهداف در سند دیگری با عنوان «سیاست همکاری حزب با جریانات سیاسی دیگر» توسط شورای مرکزی تدوین می شود.

ماده چهل و يکم: در صورت نیاز به دفتری دیگر، با پیشنهاد دبیرکل، و تصویب شورای مرکزی، دفتر مزبور تشکیل و ويژگی ها و وظايف آن تعيين می گردد و سپس بند مربوط به آن دفتر در کنگرهء عادی حزب به اين بنيادنامه افزوده می شود.

                    تبصره: دبیران دفاتر موظف به تهیه پیشنویس آئین نامه دفاتر خویش برای تصویب توسط شورای مرکزی حزب می باشند.

فصل هفتم - امور متفرقه

ماده چهل و دوم: دريافت کمک مالی نبايد با دادن هرگونه تعهدی از جانب حزب به کمک کننده همراه باشد و اين نکته طی نامه ای رسمی به کمک کنندگان ابلاغ می شود.

ماده چهل و سوم: دريافت کمکی مالی بيش از 5 هزار دلار از منابع خارج حزب، مشروط به تصويب شورای مرکزی است.

ماده چهل و چهارم: هرگونه تغییر و اصلاح در مرامنامه يا بنيادنامهء حزب، و نيز تصميم گيری دربارهء انحلال حزب، منوط به تصويب آن با اکثریت مطلق اعضاء حزب (75%) (هفتاد وپنج درصد) در اولين کنگرهء عادی و يا، در صورت تشخيص شورای مرکزی مبنی بر لزوم آن، در کنگرهء فوق العاده اعضاء حزب است. اين امر می تواند بصورت های زير انجام پذيرد:

          الف: ارسال پيشنهاد با امضای دو سوم از اعضاء شورای مرکزی

          ب: بر اساس پيشنهاد توجيهی يک يا چند عضو حزب و تصويب دو سوم اعضاء شورای مرکزی

          پ: ارسال پيشنهاد توجيهی 70 هفتاد در صد از اعضاء حزب به شورای مرکزی، که در اين صورت نيازی به مصوبهء شورای مرکزی نخواهد بود.

ماده چهل و پنجم: در صورت تصويب انحلال حزب در کنگره، يک هيئت تسويه از جانب کنگره مأمور آن می شود تا در مورد اموال حزب و اعطای آن به يکی از سازمان های حقوق بشری تصميم گيری کند.

ماده چهل و ششم: این بنيادنامه در هفت فصل و چهل و شش ماده به تصویب «کنگره فوق العادهء حزب» که در تاریخ 28 اسفند ماه 1396 تشکيل شد رسيده و جانشین بنیاد نامهء قبلی شد.