اسناد حزب

 


گزارش مالی  سال

2017مصوب بیست و هفتم اکتبر دوهزار و هفده

 

برنامه های آينده نگر حزب برای سال 2018
مصوب بیست و هفتم اکتبر دوهزار و هفده

            از بديهيات آغاز کنيم: نبض وطن مان درست نمی طپد؛ پيکری تب زده دارد، سری پريشان و شکمی سير ناشده. جوانان اش بی کارند، کارگران اش بی حقوق، زنان اش بی حق، کودکان اش در معرض مغزشوئی های قرون وسطائی، و بازنشستگان اش ورشکستهء بی تقصير. فاصله طبقاتی بی داد می کند.