تاريخچه

13 تير 1394 - 4 جولای 2015: سومين کنگرهء سکولار دموکرات های ايران در فرانکفورت تشکيل شد. مضمون کنگره چنين بود: «چرا سکولار دموکرات های ايران با يکديگر متحد نمی شوند؟» در بحث هائی که در حاشيهء کنگره در گرفت، چنين اظهار نظر می شد که تشکيل جبهه و اتحاديه، که حاصل گردهمآئی احزاب و گروه های سياسی است، نمی تواند برای اشخاص منفرد سکولار دموکرات که نخواسته اند، به دلايل مختلف، عضويت آن احزاب و گروه ها را بپذيرند، حاصلی داشته و منجر به اتحاد گسترده ای از سکولار دموکرات ها در راستای ايجاد يک آلترناتيو سکولار دموکرات شود. به عبارت ديگر، بر اين ضرورت تأکيد می شد که «سکولار دموکرات های منفرد مانده» نيز بايد دارای سازمان سياسی خود باشند تا بتوانند در راستای ايجاد آن آلترناتيو با ديگران همکاری کنند. اين نکات را آقای دکتر اسماعيل نوری علا در جلسهء آخر کنگره، در سخنان جمع بندی خود از مباحثات کنگره، تأکيد کرد و وعده داد که تا کنگرهء چهارم (1395) در اين مورد مقدمات کار فراهم شود.

30 شهريور 1394 ـ 21 سپتامبر 2015: در جلسه مشورتی حاميان جنبش سکولار دموکراسی، آقای نوری علا اطلاع دادند که، در پی آنچه در کنگره گفته شده، قرار است يک «کميتهء تدارکات برای تأسيس حزب سکولار دموکرات ايرانیان» از افرادی که در آن جلسه حضور داشته و عضو احزاب نيستند تشکيل شده و مقدمات ايجاد يک حزب سکولار دموکرات برای ايرانيان فراهم شود.

13 مهر 1394 - 5 اکتبر 2015: اولين جلسه «کميتهء تدارکات تأسيس حزب سکولار دموکرات ايرانیان» با شرکت افراد زير تشکيل شد: خانم نسترن عليی و آقايان آرمان آريامهر ـ مجيد آژنگ ـ حسن اعتمادی ـ محسن بهزاد کريمی ـ احمد تاج الدينی ـ محسن ذاکری ـ جمشيد شمالی ماسوله ـ علی منجزی ـ اسماعیل نوری‌علا ـ احمدوحدانی ـ منوچهر يزديان. ضمناً آقايان کورش اعتمادی (از گروه رايزنی برای اتحاد) و آقايان مهدی مفخمی و شهرام آرين (از حزب مشروطهء ايران) بعنوان ناظر و مشاور در اين جلسه شرکت داشتند. در اين جلسه تصميم گرفته شد که همزمان با تقسيم وظايف بين شرکت کنندگان داوطلب کار هفتگی نوشتن بنيادنامهء حزب سکولار دموکرات ايران آغاز شود. برای اين کار روزهای دوشنبه انتخاب شد.

توضيح: عده ای از اشخاص نامبرده در فوق به تدريج و بعلل مختلف از ادامه همکاری با کميتهء تدارکات باز ماندند.

28 دی ماه 1394ـ 18 ژانويهء 2016: متن نهائی بنيادنامه به تصویب «اعضاء مؤسس حزب» رسيده و قرار شد برای تصويب نهائی، به کنگرهء مؤسس حزب که در اواخر تابستان 1395 تشکيل می شود ارائه شود.

5 بهمن 1394 ـ 25 ژانويهء 2016: کميته تدارکات کار خود را مورد نوشتن «مرامنامه»ی حزب آغاز کرد.

17 اسفند 1394 - 7 فوريهء 2016: متن نهائی مرامنامه برای تقدطرح در کنگرهء مؤسس حزب به تصويب کميتهء تدارکات رسيد.

9 فروردين 1395 ـ 28 مارس 2016: بررسی برنامهء عملياتی کميتهء تدارکات از اين تاريخ تا تشکيل کنگرهء مؤسس حزب آغاز شد.

27 ارديبهشت 1395 ـ 16می2016: کميتهء تدارکات تأسيس حزب تشکيل سه «کار گروه» زير را تصويب کرد:

الف: کار گروه سايت حزب؛ با شرکت آقايان محسن ذاکری، اسماعيل نوری علا

ب: کار گروه برگزاری کنگرهء حزب؛ با شرکت آقايان حسن اعتمادی، محسن ذاکری،اسماعيل نوری علا و احمد وحدانی

در عين حال کميتهء تدارکات، علاوه بر وظايف نظارتی و هدايتی خود بر کارگروه های سه گانهء فوق، وظايف زير را نيز بر عهده گرفت:

- تدوين اسنادی که در فاصلهء اکنون تا تشکيل کنگرهء مؤسس تهيه شده و برای تصويب نهائی تقديم کنگره می شوند

- تهيهء آئين نامهء برگزاری کنگرهء مؤسس بر اساس بنياد نامهء کنونی حزب

- تعيين رئيس سنی کنگره از ميان مؤسسان حزب

- زمان بندی آنچه در کنگره خواهد گذشت

- تعيين نحوهء دريافت منابع مالی برای تشکيل کنگرهء مؤسس حزب

- زمينه سازی و آمادگی برای انجام تحويل و تحول و انتقال امور حزب به شورای مرکزی و دبيرکل منتخب کنگره.

14 امرداد 1395 - 4 اوت 2016: همزمان با سالگرد پيروزی انقلاب مشروطهء ايران در 108 سال پيش، اولين جلسهء کنگرهء مؤسس حزب، با شرکت کسانی که بطور قطعی عضويت حزب را پذيرفته بودند (يعنی، مجید آژنگ، رضا اسماعيلی حسن اعتمادی، محسن ذاکری، مهدی رضائی تازيک، مهين سلطانی، نسترن علیی، مريخ مرادی، اسماعیل نوری‌علا، احمد وحدانی، منوچهر يزديان) آغاز بکار کرد و جلسات خود را طی چند هفته بصورت مرتب ادامه داد.

15 شهریور 13955 سپتامبر 2016: در اين تاريخ کنگرهء مؤسس حزب با تصويب متن نهائی مرامنامه و بنيادنامه، و انجام انتخابات شورای مرکزی حزب بکار خود خاتمه داد.

20 شهريور 1395 - 10 سپتامبر 2016: در جريان برگزاری چهارمين کنگرهء سکولارهای ايران، حزب سکولار دموکرات ايرانيان موجوديت خود را اعلام داشت و از همان روز پايگاه رسمی اينرنتی حزب نيز آغاز بکار کرد.

مهر 1395 - 26 سپتامبر 2016: شورای مرکزی حزب اولين انتخابات داخلی خود را برای مدت زمانی که تا برگزاری کنگرهء بعدی حزب باقی مانده برگزار کرد.

14 مهر 1395 - 5 اکتبر 20916: شورای مرکزی فرارسيدن نخستين سالگرد اقدام برای تشکيل حزب را در جلسهء هفتگی خود گرامی داشت.