بيانيهء تحليلی در مورد اعلام استراتژی جديد ايالات متحده در قبال حکومت اسلامی

            جای تأسف است که بايد اين اعلاميه تحليلی را با انتقاد از تنها رئيس جمهور ايالات متحدهء امريکا آغاز کنيم که، پس از سال ها سياست مماشات و سازش با رژيم خونخوار اسلامی مسلط بر کشورمان بوسيلهء دولت های قبل از خويش، تصميم گرفته است تا با ديو مهيبی که سرآغاز پيدايش طالبان ها و داعش ها ست تقابلی دليرانه و خصمانه داشته باشد و بکوشد تا، با اتخاذ سياست های درست، از رساندن خون به اين غدهء سرطانی - که بر پيکر خاورميانه رشد کرده - خودداری کرده وريشهء آن را بسوزاند.

 

اين رفراندم، بی اعتنا به موافقت يا مخالفت «ما»، انجام شده و مردم اقليم کردستان عراق به مستقل شدن سرزمين خود رأی داده اند. هنوز ماهيت واکنش آيندهء دنيا و کشورهای همسايهء اقليم بر کسی روشن نيست و همهء محاسبات مربوط به قبل از انجام رفراندوم با بعد از آن قطعاً متفاوت خواهد بود. برنامهء رهبران اقليم نيز هنوز بر کسی روشن نيست: مثلاً، آيا آنان براستی خواهان استقلال اند يا صرفاً می خواهند از نتايج رفراندوم در چانه زنی هاشان استفاده می کنند