اطلاعیه حزب سکولار دموکرات ایرانیان

به آگاهی می رساند که آقای حسن اعتمادی در تاریخ ١٩ ژانویه ٢٠١٩ از عضویت در حزب اعلام استعفا کردهاند و شورای مرکزی حزب به اتفاق آراء در تاریخ ٢٠ ژانویه ٢٠١٩ با استعفای ایشان موافقت نموده است.

منوچهر یزدیان – دبیرکل حزب سکولار دموکرات ایرانیان