هایده توکلی دبیرکل حزب مشروطه ایران

خانم هایده توکلی دبیرکل حزب مشروطه ایران

٢٢ سپتامبر ٢٠١٨

با درود بر همميهنان گرامی،

 

من امروز افتخار آن را دارم که به نمايندگی از حزب مشروطه ايران (ليبرال دمکرات) گرمترين درودها، و بهترين آرزوی کاميابی را به ميزبان اين کنگره، « مهستان جنبش سکولاردمکراسی ايران»، و نيز به دوستان گرامیمان در « حزب سکولاردمکرات ايرانيان»، برسانم.

 

در گذار دو دهه گذشته اين هميشه يکی از آرزوهای ديرينه و ژرف ما در حزب مشروطه، بويژه از سوی زندهياد داريوش همايون بوده است، که حزبی ايرانی، با زمينه نظری و کاری در چپ ميانه پديد آمده، و کوششهای ما، در گراياندن انديشههای سياسی طيف راست اپوزيسيونِ ايران بسوی دمکراسی و خردگرايیِ ميانهرو را، در طيف چپ نيز همراهی و تکميل کند. برآورد ما آن بوده است که در پنج دهه گذشته، نيروهای راديکال و منطقستيز در فضای سياسی ايران بر دمکراتهای خردگرا و مسئول چيرگی داشتهاند و آنکه اين فرايند شوم میبايست با بنيادگذاری احزاب دمکراتيک، که میتوانند گرايشهای گوناگون فکری را نمايندگی کنند، شکسته و ابتکار بدست ميهندوستان وظيفهشناس و غيرايدئولوژيک افتد، که با ائتلافها و همکاریهای معقول کشور را بازپسگرفته و آينده آنرا استوار رقم زنند.

با مشاهده کوششهای جنبش سکولاردمکراسی ايران در سالهای گذشته و بويژه با بنياد نهادن حزبی برآمده از آن کانون نظری، آرزوی ما به بهترين شيوه، جامه تحقق پوشيده و اين کمبود بزرگ زدوده شد. ما چنان از اين فرايند تکاملی خشنود بوديم که به نوبه خويش کوشش کرديم که، تا به آنجا که در توانمان بود، از اين تلاش پرارزش دوستان پرکار و انديشهپرداز سکولاردمکرات پشتيبانی کنيم. روال تکاملی پيدايش « حزب سکولاردمکرات ايرانيان»، که از سوی دوستان به آگاهی ما رسانده میشد، يکی از دمکراتيکترين و منطقیترين رويدادهای همه اپوزيسيون برونکشوری و مايه سرافرازی ايرانيان دمکرات و آزادیخواه میباشد.

 

بر بنياد اين پيشزمينه اميدبخش، از چند ماه پيش دو حزب سکولاردمکرات ايرانيان و مشروطه ايران (ليبرال دمکراتوارد مرحله همنظری و همکاری هدفمند شدند. چندين بيانيه استوار و روشنگر منتشر گشتند، که به نوبه خويش در فضای تاکنونی اپوزيسيون پيشاهنگ بوده، اميدها پرورده، و در کوتهزمانی، جنبش و تکاپوی محسوس در اپوزيسيون پديد آوردهاند. در اينجا بويژه جای سپاس است از دوستان « حزب سکولاردمکرات ايرانيان» که در همههمکاریها نقشی خلاق و خستگیناپذير داشتهاند.

 

در آينده نزديک و ميانه، اميد بر آن هست که پيرامون اين هسته کارآمد، زمينه همکاری و رايزنیِ گستردهتر در اپوزيسيون برونکشوری فراهم آمده و ابتکارعمل بشيوه تايينکنندهای بدست نيروهای مسئول و منطقی و دمکرات و البته همزمان هدفمند و پرکار بيافتد، تا بنبست کمابيش چهلساله اپوزيسيون گشوده گشته و اميد و پويايی سراسر ايراندوستان درون و بيرون از کشور را فرا گيرد.

 

پاينده ايران

زنده باد ملت ايران

 

دبيرکل حزب مشروطه ايران (ليبرال دمکرات)  -  هايده توکلی