گزارش و مصوبات کنگره عادی حزب سکولار دموکرات ایرانیان

 27 اکتبر  2017، کُلن – آلمان 

            نخستين کنگره عادی حزب در شهر کلن آلمان با شرکت اعضاء رسمی و نيز اعضاء موقت (بدون حق انتخاب کردن و انتخاب شدن) و آن گروه از اعضاء که موفق به آمدن به کلن نشده و رأی خود

را بوکالت به ديگران داده بودند، در ساعت 10 صبح روز جمعه 27 اکتبر 2017 تشکيل شد.

 

         پس از پخش سرود ملی و ادای احترام به آن مطابق آئين نامهء برگزاری کنگره های حزب، رياست سنی کنگره را آقای ولی يوسفی (از بريتانيا) بر عهده داشت و انتخابات هيئت رئيسهء کنگره زير نظر ايشان انجام شد.

            هيئت رئيسهء جديد و منتخب کنگره متشکل شد از خانم هنا رياحی (رئيس کنگره - از دانمارک)، و دو منشی کنگره، آقایان منوچهر يزديان (از هلند) و محسن ذاکری (از فنلاند).

            در ابتدای جلسه، یادآوری گردید که در دستور کار کنگره رسيدگی به چند سند و سپس انجام انتخابات درون حربی منظور شده است. آنگاه اسناد مربوطه (ارائه شده به کنگره بوسيلهء کميسيون برگزاری کنگره، به رياست آقای ميلاد آقائی از سوئد) به شرح زير يک يک مورد بررسی قرار گرفتند:

  1. گزارش فعاليت های حزب در سالی که گذشت (تهيه شده بوسيلهء آقای حسن اعتمادی، دبير کل حزب در سال 2017 - از سوئد) مطرح و به اتفاق آراء تصويب شد.
  2. مرامنامهء جديد حزب به اتفاق آراء تصويب شد.
  3. بنيادنامهء جديد حزب پس از منظور کردن تغييراتی که از جانب آقای آريو شهبانی (آلمان) پيشنهاد شد به اتفاق آراء به تصويب رسيد. رسيدگی به پيشنهاد دیگر آقای شهبانی به جلسات عمومی آيندهء حزب موکول گرديد.
  4. گزارش مالی حزب (تهيه شده بوسيلهء آقای اسماعيل نوری علا، خزانه دار حزب از امريکا) به اتفاق آراء تصويب شد و ايشان مأمور شدند تا مبلغ 1500 دلار را از جانب حزب برای کمک به برگزاری «پنجمين کنگرهء سالانهء سکولار دموکرات های ايران» به کميتهء برگزاری اين کنگره تقديم کنند.
  5. سپس «گزارش آينده نگر حزب برای سال 2018» از جانب کميسيون برگزاری کنگره مطرح شد و مفاد آن بدون هيچ گونه تغيير به اتفاق اراء به تصويب رسيد.

 

ادامه کار کنگره پس از نيم‌ساعت استراحت

            در ابتدا آقای منوچهر يزديان (عضو هيئت رئيسهء) اعلام کرد که مطابق بنيادنامهء جديد حزب که در نيمهء اول کار کنگره به تصويب رسيده است، کليهء اعضاء رسمی حزب، تا رسيدن تعدادشان به 50 نفر، عضو شورای مرکزی حزب محسوب می شوند و جلسات عمومی هفتگی اعضاء حزب جلسه شورای مرکزی نيز خواهند بود.

            ايشان سپس خاطر نشان کرد که با توجه به بنيادنامهء جديد حزب، با شروع روند انتخابات، ابتدا کليهء صاحب منصبان حزب از سمت های خود کنار می روند و سپس کنگره يک نفر را بعنوان رئيس شورای مرکزی حزب (بعنوان قوهء مقننه و نظارت کنند) و يک نفر ديگر را بعنوان دبير کل حزب (در نقش رئيس قوهء مجريهء حزب) انتخاب می کنند. سپس، دبير کل انتخابی معاون خود و رؤسای دفاتر حزب را به کنگره معرفی کرده و برای آنها رأی اعتماد می گيرد.

            با شروع بحث های انتخاباتی، آقای نوری علا (رئيس شورای مرکزی حزب در سال 2017) پيشنهاد کردند که برای کسب تجربهء بيشتر در کارها، آقای حسن اعتمادی (دبير کل حزب در سال 2017 - از سوئد) بعنوان رئيس شورای مرکزی حزب انتخاب شوند و سمت قبلی ايشان به شخص ديگری واگذار شود. اگرچه آقای اعتمادی اصرار داشتند که بعنوان عضو ساده به خدمات خود در حزب ادامه دهند اما هنگامی که با اصرار هموندان خود برای پذيرش پيشنهاد آقای نوری علا مواجه شدند، اين سمت را پذيرفتند اما متقابلاً پيشنهاد کردند که برای حفظ سامانهء تشکيلاتی حزب و ادامه تجربه هائی که بايد بزودی به نسل جوان تر حزب منتقل شود، حضار آقای نوری علا را به سمت دبير کلی حزب انتخاب کنند. آقای نوری علا اظهار داشتند که بيشتر متمايل به آنند که بعنوان مشاور حزب در امور حزبی شراکت داشته باشند اما اگر مصلحت جاری حزب اقتضا کند اين پيشنهاد را می پذيرند. بدين ترتيب امر انتخاب رئيس شورای مرکزی و دبير کل حزب به پايان رسيد.

            سپس آقای نوری علا بعنوان خزانه دار حزب، و خانم نسترت نيکی عليی (از کانادا، که از راه اینترنت در جلسه حضور داشتند) بعنوان رئيس دفتر شورای مرکزی حزب، در سمت های خود ابقا شدند.

            آنگاه آقای نوری علا (بعنوان دبيرکل جديد حزب) از آقای منوچهر يزديان خواستند تا همچنان در سمت خود بعنوان معاون دبير کل حزب باقی بمانند. اين خواست مورد موافقت آقای يزديان قرار گرفت.

            در پايان نوبت به انتخاب رؤسای دفاتر فعال شدهء حزب بوسيلهء دبيرکل حزب رسيد و در اين مورد اين انتصابات قطعی شد:

            - آقای محسن ذاکری - در سمت دبير دفتر روابط عمومی و انتشارات و مسئول پايگاه اينترنتی حزب در سمت خود ابقا شد. در اين دفتر آقای مهدی رضائی تازيک (از سوئيس) بعنوان سردبير نشريهء «گيتی مداری»، فصلنامهء رسمی حزب، و آقای ميلاد آقائی بعنوان مسئول امور گرافيک و برگه آرائی آن، در سمت های خود ابقا شدند.

            - آقای منوچهر یزدیان در سمت خود بعنوان دبير دفتر عضویت‌ها ابقا شد.

            - آقای ميلاد آقائی در سمت خود بعنوان دبير دفتر حقوقی، که مسئول رسيدگی به شکايات و حل اختلافات نيز می باشد، ابقا شد.

            - خانم نسترن نيکی عليی نيز در سمت دبير دفتر رسانه های اجتماعی (فيس بوک، تلگرام و غيره) ابقا گرديد.

            - - آقای حسن اعتمادی، رئيس جديد شورای مرکزی حزب، موافقت کردند که وظائف دبیر دفتر ارتباط با سازمان‌های سیاسی را نیز بر عهده بگيرند.

            دبیران دفاتر فعال، همراه با رئيس شورای مرکزی، دبير کل و معاون دبير کل «هيئت اجرائی» حزب را تشکيل می دهند.

            نخستين کنگرهء عادی حزب در ساعت 1 بعد از ظهر بکار خود خاتمه داد.