گزارش مالی  سال

2017مصوب بیست و هفتم اکتبر دوهزار و هفده

  1. حق عضويت ها

            مطابق جدول ضميمه، از بابت حق عضويت، مبلغ 3170 دلار دريافت شده و مبلغ 1330 دلار نيز هنوز پرداخت نشده که بايد در مورد آن تصميم گيری شود. اگر اين مبلغ پرداخت شده بود درآمد حزب از محل حق عضويت ها به 4500 دلار می رسيد.

  1. کمک به صندوق حزب

            مبلغ 1830 دلار بعنوان کمک به صندوق واريز شده است که کمبود حق عضويت ها را جبران کرده است.

  1. جمع کل درآمد واقعی

            مجموع درآمدهای حزب مبلغ 5000 دلار بوده است.

  1. مخارج حزب

            در اين دوره معادل مبلغ 2770 دلار بوده است.

  1. 5. موجودی حساب حزب

            در نزد بانک و سايت پی پال معادل 2230 دلار می باشد.

  1. 6. پيشنهاد می شود

            حزب از محل دارائی خود کمبود مالی کنگره پنجم سکولار دموکرات ها را تأمين کند.