اطلاعیه حزب سکولار دموکرات ایرانیان

به آگاهی می رساند که آقای حسن اعتمادی در تاریخ ١٩ ژانویه ٢٠١٩ از عضویت در حزب اعلام استعفا کردهاند و شورای مرکزی حزب به اتفاق آراء در تاریخ ٢٠ ژانویه ٢٠١٩ با استعفای ایشان موافقت نموده است.

منوچهر یزدیان – دبیرکل حزب سکولار دموکرات ایرانیان

فراخوان برای واکنش نسبت به کنفرانس ورشو

نامه ای خطاب به دبيران کل و رهبران احزاب و سازمان های سياسی

(سراسری و قومی سکولار دموکرات و معتقد به حفظ تماميت ارضی ايران)

شخصيت های مستقل سياسی

مسئولان سازمان های حقوق بشری ايرانی

و شخصيت های فرهنگی، علمی و هنری

امضاء کنندگان اين نامه، از جانب نهادهای متبوع خود، وظيفهء خود می دانند که بی پرده به فرا رسيدن موقعيتی سرنوشت ساز در تاريخ معاصر کشورمان اشاره کنند؛ موقعيتی که برآيند آن، در ميان گزينه های پيش رو، از يکسو می تواند به آزادی کشورمان از قيد و بند دلشکن تسلط حکومت اسلامی بر ايران بيانجامد و، از سوی ديگر، ميهن را به آشوب، ويرانی، جنگ بيرونی و درونی و از هم  گسستن بکشاند.

همه می دانيم که، از جنگ دوم جهانی به اين سوی، تصميمات بين المللی بر سرنوشت کشورهای جهان (بويژه اگر در وضعيتی بغرنج بسان آنچه ايران کنونی در آن بسر می برد باشند) کارکرد مستقيم داشته است. نمونهء برآزمودهء آن در تاريخ معاصر کشورمان تحولات سياسی در سال 1357 بود که انظار جهانيان را متوجه ايران کرد و رهبران کشورهای مقتدر جهان را در 4 تا 9 ژانويهء 40 سال پيش در جزيرهء گوادالوپ گرد هم آورد تا آنان، زير نام چاره جوئی برای زدودن آشوب در خاورميانه و تأمين صلح در آن منطقه، دربارهء سرنوشت کشورمان تصمیم بگیرند.

هایده توکلی دبیرکل حزب مشروطه ایران

خانم هایده توکلی دبیرکل حزب مشروطه ایران

٢٢ سپتامبر ٢٠١٨

با درود بر همميهنان گرامی،

 

من امروز افتخار آن را دارم که به نمايندگی از حزب مشروطه ايران (ليبرال دمکرات) گرمترين درودها، و بهترين آرزوی کاميابی را به ميزبان اين کنگره، « مهستان جنبش سکولاردمکراسی ايران»، و نيز به دوستان گرامیمان در « حزب سکولاردمکرات ايرانيان»، برسانم.

 

در گذار دو دهه گذشته اين هميشه يکی از آرزوهای ديرينه و ژرف ما در حزب مشروطه، بويژه از سوی زندهياد داريوش همايون بوده است، که حزبی ايرانی، با زمينه نظری و کاری در چپ ميانه پديد آمده، و کوششهای ما، در گراياندن انديشههای سياسی طيف راست اپوزيسيونِ ايران بسوی دمکراسی و خردگرايیِ ميانهرو را، در طيف چپ نيز همراهی و تکميل کند. برآورد ما آن بوده است که در پنج دهه گذشته، نيروهای راديکال و منطقستيز در فضای سياسی ايران بر دمکراتهای خردگرا و مسئول چيرگی داشتهاند و آنکه اين فرايند شوم میبايست با بنيادگذاری احزاب دمکراتيک، که میتوانند گرايشهای گوناگون فکری را نمايندگی کنند، شکسته و ابتکار بدست ميهندوستان وظيفهشناس و غيرايدئولوژيک افتد، که با ائتلافها و همکاریهای معقول کشور را بازپسگرفته و آينده آنرا استوار رقم زنند.


اعلامیه حزب سکولار دموکرات ایرانیان پیرامون اعتصاب عمومی


هم‌میهنان گرامی،

شما نیک می‌د‌انید که کارگران در خوزستان، اصفهان، اراک، تهران و ده‌ها مرکز صنعتی دیگر ماه‌هاست که برای گرفتن مزدشان دست به اعتصاب زده ‌اند. دور دوم اعتصابات و اعتراضات کامیون داران و رانندگان کامیون وارد هفدهمین روز خود شده است. از سوی دیگر مغازه‌داران و بازاریان تهران، مشهد، تبریز ، کرمانشاه، گرگان، میاندوآب، زنجان، سنندج، رفسنجان، بانه، مریوان، قصر شیرین، سقز، سنقر کلیایی، چابهار، برازجان، هیرمند، و ده‌ها شهر و شهرستان دیگر دست به اعتصاب عمومی زده‌اند.

 

خانم‌ها، آقایان، اعضاء محترم حزب مشروطه ایران (لیبرال-دموکرات) و مهمانان گرامی اين کنگره

          با تشکر از دعوت شما از حزب سکولار دموکرات ایرانیان برای شرکت در دوازدهمین کنگره حزب مشروطه ایران، و با پوزش از اینکه آقای دکتر اسماعیل نوری‌علا، دبیرکل حزب ما، نتوانستند شخصاً در این مجلس حضور یافته و پیام حزب ما را با شما در میان بگذارند، این مأموریت با کمال خوشحالی به اینجانب محول گردیده تا، در معیت تنی چند از اعضای حزب ما که عضو مهستان جنبش سکولار دموکراسی نيز هستند، و همچنين تنی چند از شورای مديريت مهستان، در کنگرهء شما شرکت کرده و پیام حزب سکولار دموکراسی ایرانیان را بخوانم.