حسن اعتمادی با علی شاکری

در برنامه دنیای امروز با پریسا ساعدی

https://vimeo.com/233416352