حزب سکولار دموکرات ايرانيان

بنيادنامه

فصل اول - کليات

ماده يکم - حزب سکولار دموکرات ايرانيان (از اين پس «حزب») بر اساس مرام نامهء خود و برای اجرای اهداف و پيش بينی های مندرج در آن بوحود می آيد.

ماده دوم - «حزب» دارای ساختاری تشکيلاتی با اجزاء زير است:

            - اعضاء (موضوع فصل دوم اين بنيادنامه)

            - شاخه ها (موضوع فصل سوم)

            - کنگره (موضوع فصل چهارم)

            - شورای مرکزی (موضوع فصل پنجم)

            - دبير کل و معاون او (موضوع فصل ششم)

            - دفاتر مختلف حزب (موضوع فصل هفتم)

            - امور متفرقه (موضوع فصل هشتم)      

 

مادهء سوم -  شورای مرکزی حزب، با اعلام موجوديت حزب، در راستای ثبت حزب و گشايش حساب بانکی  اقدام می کند.

 

فصل دوم ـ عضويت در حزب

مادهء چهارم - بدنهء اصلی حزب را اعضاء آن تشکيل می دهند و هر کس که به عضويت حزب پذيرفته شود، حق کامل شرکت در کنگره های عمومی عادی و فوق العادهء حزب، و حق انتخاب کردن و انتخاب شدن برای مسئولیت هایی که در اين بنيادنامه تعيين شده را دارا می باشد.

            تبصره: در دوران ماقبل انتقال حزب به داخل ايران، عضوگيری از داخل ايران با لحاظ کردن حداکثر ملاحظات مربوطه و بر اساس آئين نامه ای مستقل صورت می گيرد.

ماده پنجم - همهء کسانی که دارای حداقل ١٨ سال سن و سواد خواندن و نوشتن بوده و واجد يکی از شرايط زير باشند می توانند، خواستار عضويت حزب شوند:

            الف: در ايران به دنيا آمده باشند.

            ب: با توجه به شرايط کنونی چه در گذشته و چه در حال دارای تابعيت کشور ايران باشند.    

            پ: پدر يا مادر يا پدر يا مادر بزرگ شان، و يا اولياء قانونی شان، ايرانی باشند.

           

مادهء ششم - اقدام برای عضويت در حزب، و نيز خروج از اين عضويت، اموری اختياری اند اما پذيرفته شدن و پايدار ماندن در عضويت منوط به رعايت شرايط زير است:

            الف: پر کردن برگهء «تقاضای عضويت» که در آن مراتب مطالعه و پذيرش مرامنامه و بنيادنامهء حزب اعلام شده و نام و نشان و سوابق سياسی / اجتماعی کامل متقاضی ذکر می شود.

            تبصره: در صورتی که متقاضی خواستار آن باشد که با نام مستعار بعنوان عضو حزب فعاليت کند لازم است نام و نشان واقعی خود را به اطلاع دبير کل و يک نفر از اشخاص حزبی مورد اعتماد دبيرکل برساند و عضويت او منوط به پذيرش دبير کل است.

            ب: انجام مصاحبه با نماينده ای که شورای مرکزی حزب تعيين می کند.

            پ: پذيرفته شدن از جانب شورای مرکزی حزب بر اساس برگهء تقاضای عضويت و ملحقات آن و نيز گزارش مصاحبه کننده با متقاضی.

            ت: پرداخت حق عضويت سالانه که ميزان آن در کنگره های عادی حزب تعيين می شود.

            تبصره: شورای مرکزی حزب در مورد چگونگی دريافت حق عضويت تصميم می گيرد. 

 

ماده هفتم: عضو حزب نمى تواند:

            الف: عضو احزاب ديگر باشد.

            ب: نسبت به همکاری و ارتباط «منظم» با هر گروه سياسی و يا رسانه ای ديگر (چه حزب و چه     مجتمع های سياسی)، در راستای تحقق اهدافی که آن گروه ها در پیش روی دارند، اقدام کند.

            پ: با دولت های خارجی و مؤسساتی که توسط دولت‌های خارجی اداره می‌شوند ارتباط و همکاری سیاسی داشته باشد.

            تبصره: در صورتی که «حزب» خود را جزء يا هواخواه جنبش يا ائتلافی اعلام کند همکاری اعضاء حزب با «اعضاء موجه» آن جنبش و ائتلاف بلامانع است. تهيه و اعلام فهرست اعضاء و حاميان موجه جنبش ها و ائتلاف ها با شورای مرکزی حزب است.

ماده هشتم: در موارد زير ضروری است که عضو حزب با ارائهء ادلهء کافی موافقت شورای مرکزی را کسب کند:

            الف: ارتباط موضعی و موقت و زير نظر دبيرکل حزب با دولت های خارجی و موسساتی که توسط دولت‌های خارجی اداره می‌شوند.

            ب: همکاری منظم يا نامنظم با احزاب و گروه های ديگر صرفاً در راستای معرفی و تبليغ اهداف      حزب سکولار دموکرات ايرانيان.

            پ: ارتباط «منظم» با رسانه ها اعم از رادیو، تلویزیون، وب‌سایت، وبلاگ و نظاير آنها.

           ت: ارتباط منظم با شخصیت‌ها و محافل سکولار دموکرات برای جلب آن ها به حزب و یا انجام اقدامات مشترک.

           تبصره ١: تشخیص این که شخصیت‌ها و محافل مختلف دارای ماهيت «سکولار دموکرات» هستند با شورای مرکزی است. تصمیم در باره‌ء چگونگی و ادامه‌ء ارتباط با آنها نيز با شورای مرکزی حزب است.

            تبصره ٢: مسئولیت اداره و کنترل موارد مصوب با شورای مرکزی حزب است اما شورای مرکزی می‌تواند با تصویب یک آئین‌نامه اجرای این مسئوليت را به‌ واحد دیگری از حزب محول نماید.

 

ماده نهم: شركت اعضاء در احزاب و سازمان هاى غير ايرانی محل اقامت خود در خارج کشور و عضويت در آنها با اطلاع و موافقت شورای مرکزی حزب مجاز است.

ماده دهم: اعضاء حزب تنها در تظاهراتی شرکت می کنند که حزب از دعوت کنندگان آن باشد. در اين راستا گردانندگان تظاهرات مختلف می توانند از حزب دعوت کنند که بعنوان يکی از  دعوت کنندگان اقدام کند و اين امر با تصويب شورای مرکزی ممکن خواهد بود.

مادهء يازدهم - هر عضو حزب باید در یکی از شاخه های حزب فعال باشد. دفتر عضويت ها و شاخه‌‌ها مسئول اجرای ‌این ماده است.  

ماده دوازدهم - سلب عضويت از اعضاء حزب به دلايل، و طی روندهای زير، با تصویب شورای مرکزی حزب، ممکن است:

            الف: در صورتی که عضوی در انجام وظايف محوله بخود از جانب حزب عملاً فعالیتی نداشته و پس از طی شش ماه فرصتی که برای اعادهء فعالیت او داده می شود، همچنان غیر فعال باقی بماند.

            ب: در صورتی که عضوی، به تشخيص شورای مرکزی، بر خلاف اصول بنيادنامه و مرامنامهء حزب و يا به زيان مصالح آن عمل کند.

ماده سيزدهم - فردی که عضويت اش در حزب منتفی می شود، حق اعتراض به مصوبهء شورای مرکزی را خواهد داشت. در آن صورت کمیسیون ويژه ای از سوی دفتر حقوقی حزب، متشکل از سه نفر از اعضاء حزب، تشکيل می شود که دو نفر آنان نبايد عضو شورای مرکزی حزب باشند و نفر سوم را شاکی انتخاب می کند. اين کميسيون به شکایت و اعتراض شاکی رسیدگی کرده و شورای مرکزی حزب، با در نظر گرفتن توصیهء این کمیسیون، تصمیم نهایی را اتخاذ می کند.

            تبصره: کسی که عضويت اش در حزب سلب شده نمی تواند، جز وامی که احتمالاً به حزب داده، خواستار اعادهء مبالغ پرداختی و امکاناتی که در اختيار حزب قرار داده بشود و، در عين حال، بايد امکاناتی را که از جانب حزب در اختيار او قرار دارد به حزب اعاده نمايد.

 

فصل سوم ـ شاخه های حزب

مادهء چهاردهم - حزب دارای سه نوع شاخهء منطقه ای، کشوری و شهری است.

ماده پانزدهم - اهم وظايف شاخه های سه گانهء حزب عبارتند از:

 - افزودن بر تعداد اعضاء شايستهء حزب

 - آموزش دادن آنان بر اساس مرام نامه و برنامه های حزب،

 - در گير کردن آنان در فعاليت های مختلف حزبی

 - و بطور کلی انجام هر وظيفه ای که شورای مرکزی حزب بر عهده شان می گذارد.

            تبصره: طرز کار و نحوهء تنظيم روابط در شاخه ها بوسيله‌ی آئين نامه ای که دفتر شاخه ها و عضويت ها تهيه کرده و به تصويب شورای مرکزی می رساند معين خواهد شد.

مادهء شانزدهم - شورای مرکزی حزب، از طريق دفتر عضويت ها و شاخه‌ها، مناطقی را که می توانند شامل چند کشور يا چند شهر باشند تعيين نموده و در هر «منطقه» يک نفر از اعضاء حزب ساکن در آن منطقه را بعنوان مسئول شاخه‌ء آن منطقهء حزب تعيين می کند.

            تبصره: وظيفه‌ء مسئول هر شاخه برقراری تماس مرتب با شاخه های کشوری منطقهء محل مأموريت خويش و کمک به انجام وظايف آنها از يکسو و داشتن ارتباط با دفتر عضويت ها و شاخه‌های حزب است.

           

ماده هفدهم - هر مسئول شاخه‌ء منطقه ای، در کشورهائی از منطقهء خود که عده ای از اعضاء حزب در آن ساکن باشند، يک تن از آن اعضاء را بعنوان «مسئول شاخه‌ء کشوری» به دفتر عضويت ها و شاخه های حزب پيشنهاد می کند. عضو مزبور، پس از موافقت آن دفتر و تصويب شورای مرکزی حزب، برای انجام اين مسئوليت تعيين می شود.

            تبصره: وظايف هر مسئول شاخه‌ء کشوری از يکسو برقراری تماس مرتب و رسيدگی به فعاليت شاخه های شهری کشور مورد مسئوليت خويش و، از سوی ديگر، ارتباط با مسئول شاخه‌ی منطقه ای و از طريق او بادفتر عضويت‌ها و شاخه‌ها است.

ماده هجدهم - واحدهای اصلی فعاليت های حزبی «شاخه‌های شهری» حزب اند. در نخستين اقدام برای تشکيل اينگونه شاخه ها، مسئول شاخه‌ء کشوری از ميان اعضائی از حزب که در شهری اقامت دارند، يک نفر را بعنوان مسئول شاخه‌ء حزب در آن شهر به مسئول منطقه ای پيشنهاد کرده و مراتب را از طريق او به اطلاع دفتر عضويت ها و شاخه ها و تصويب شورای مرکزی حزب می رساند.

 

ماده نوزدهم - هر شاخه‌ء شهری با حضور سه عضو ساکن آن شهر، و به رياست کسی که از بين آنها در ابتدا از جانب مسئول کشوری تعيين شده، رسماً تشکيل می شود و مسئول مزبور تا يک سال به ادارهء آن شاخه می پردازد. در طی اين مدت، در صورت استعفاء و غيبت مسئول مزبور و نيز در پايان دورهء يک سالهء مسئوليت او، اعضاء شاخه شخص ديگری را از ميان خود انتخاب و به مسئول شاخه‌ی کشوری معرفی می کنند و، در صورت تصويب پيشنهادشان از طرف شورای مرکزی حزب، عضو مزبور بعنوان مسئول شاخه‌ی شهری آغاز بکار می کند.

 

ماده بيستم - با تشکيل هر شاخه‌ی شهری، مسئول شاخه دو نفر از اعضاء شاخه را بعنوان خزانه دار و منشی انتخاب می کند و از آن پس شاخه های شهری حزب هر ساله، در سالگرد تأسيس شاخه‌ء خود، مسئول و خزانه دار و منشی شاخه را برای يک سال انتخاب می کنند.

            تبصره: انتخاب مجدد مسئول و خزانه دار و منشی قبلی تا دو بار بلامانع است.

 

فصل چهارم ـ کنگرهء حزب

ماده بیست و يکم - کنگره های حزب به  دو صورت عادی و فوق العاده تشکيل شده و بالاترین ارگان تصميم گيری در مورد کلیه‌ء مسایل سیاسی، تشکیلاتی، اداری و مالی حزب محسوب می شوند.

 

ماده بيست و دوم - "کنگرهء عادی حزب" هر ساله در يکی از ماه‌های فصل خزان به دعوت شورای مرکزی حزب برگزار می شود.

 

ماده بيست و سوم - «کنگرهء فوق العادهء حزب» به تشخيص شورای مرکزی حزب و يا با تقاضای کتبی نصف به اضافهء يک اعضاء حزب برگزار می گردد.

ماده بيست و چهارم: شورای مرکزی حزب می تواند در مورد برخی از تصميم گيری های تک موضوعی، بجای تشکيل کنگرهء فوق العاده از روش رأی گيری بر روی اينترنت استفاده کند.

ماده بيست و پنجم: در رابطه با تشکيل همه‌ء کنگره ها، شرط لازم کار مطلع بودن اعضاء از «دستور جلسه» ای است که بوسيلهء شورای مرکزی تهيه شده و بايد شامل نام و مشخصات نامزدهای داوطلب عضويت در شورای مرکزی و نيز دبيرکلی حزب بوده و حداقل دو ماه قبل از تشکيل کنگره به دست آنان رسيده باشد.

            تبصره: شورای مرکزی موظف است اظهار نظرهای رسيده در مورد دستور جلسه را نيز به اطلاع همه‌ی اعضاء برساند.

 

ماده بيست و ششم - از آنجا که ممکن است حضور فيزيکی کليهء اعضاء حزب در کنگره ها مقدور نباشد، هر عضو حاضر در همايش می تواند با داشتن وکالت کتبی که قبلاً به اطلاع شورای مرکزی حزب رسيده باشد، حامل حق رأی سه عضو غايب باشد.

ماده بيست و هفتم - در صورت وجود امکانات و تشخيص شورای مرکزی، شرکت اعضاء در کنگره ها و رأی‌گيری ها بصورت اينترنتی بلامانع است.

ماده بيست و هشتم- اعضاء شرکت کننده در کنگره ها بايد حداکثر يک ماه قبل از اعلام محل تشکيل کنگره، شورای مرکزی حزب را از نوع شرکت خود آگاه کنند تا مسئولان بدانند که کنگره، با در نظر گرفتن حد نصاب، با چند عضو (حاضر فيزيکی ـ حاضر از طريق دادن وکالت به اعضاء ديگر  و، در صورت وجود امکان، حاضر از طريق اينترنت) تشکيل خواهد شد.

ماده بيست و نهم - کنگره های عادی حزب در دعوت اول با حد نصاب نصف به اضافهء يک اعضاء رسميت می يابند. در صورتی که در دعوت اول تعداد کسانی که تا يک ماه مانده به تشکيل کنگره شرکت خود در کنگره را اعلام می کنند به حد نصاب لازم نرسد، کنگره دو ماه بعد از تاريخ کنگره‌ء اول، با هر آن تعداد از شرکت کننده که حضور داشته باشند تشکيل می شود.

 

ماده سی ام - کنگره را رئيس سنی کنگره، که از قبل از جانب دفتر عضويت ها و شاخه های حزب

تعيين شده، افتتاح کرده و انتخابات برای تعيين رئيس و دو منشی کنگره را انجام می دهد. پس از آن رئيس و دو منشی منتخب کنگره را اداره می کنند.

ماده سی و يکم - اهم وظايف کنگره های عادی به شرح زيرند:

            الف: تصميم گيری دربارهء گزارش های اداری و مالی. در اين مورد آئين نامهء مستقلی نحوهء تهيه اين گزارشات را تعيين خواهد شد.

            ب: تصميم گيری دربارهء گزارش تحليلی حزب از اوضاع سياسی ايران و جهان، تهيه شده بوسيله دفتر مطالعات استراتژيک.

            پ: انجام انتخابات برای تعيين اعضاء شورای مرکزی و دبير کل حزب.

ت: تصميم گيری دربارهء برنامهء فعاليت های حزب در سال آينده

            ث: در صورت لزوم، بررسی و تصويب اصلاحات و تغييرات در مرام نامه و بنياد نامهء حزب

            ج. تصميم گيری در مورد حق عضويت.

فصل پنجم ـ شورای مرکزی حزب

ماده  سی و دوم -  کنگرهء حزب يازده نفر از ميان اعضاء داوطلب را که صلاحيت نامزدی شان به تصويب دفتر عضويت ها رسيده باشد، برای عضويت در شورای مرکزی حزب انتخاب می کند.

            تبصره: امضاء کنندگان مرامنامه و بنياد نامهء «حزب»، تا تشکيل اولين کنگرهء عمومی حزب، عضو مجمع مؤسس محسوب می شوند و، در دوران بين اعلام موجوديت حزب و تشکيل نخستين کنگرهء عمومی ، «شورای مرکزی حزب» را تشکيل می دهند اما، با تشکيل اولين کنگرهء حزب، و در پی انجام انتخابات، دارای هيچ مزيتی بر ديگر اعضاء حزب نخواهند بود و اين تبصره نيز با تشکيل آن کنگره از بنيادنامهء حزب حذف می شود.

ماده سی و سوم - تصميم گيری در مورد کليهء امور حزب، در فاصلهء بين دو کنگرهء عادی، بر عهدهء شورای مرکزی است.

ماده سی و چهارم - اعضاء علی البدل شورای مرکزی عبارتند از سه نفر از داوطلبان عضويت در اين شورا که پس از منتخبين اصلی کنگره رأی بيشتری آورده باشند.

            تبصره ١: اعضاء علی البدل شورا، پس از شرکت در اولين نشست شورا، تنها در صورت تشخيص ضرورت از جانب شورا، می توانند در جلسات آن شرکت کنند.

            تبصره ٢: اعضاء علی البدل، تا زمانی که بعنوان عضو علی البدل شناخته می شوند، در صورت شرکت در جلسات شورای مرکزی حزب، دارای حق رأی نخواهند بود.

ماده سی و پنجم - اعضاء شورا به صورت های زير از عضويت در شورا معاف خواهند بود:

            الف: استعفاء

            ب: برکناری از سمت خود در شورا به تشخيص و با رأی اکثريت مطلق اعضاء شورا (دو سوم)

            پ: فوت

ماده سی و هفتم - در هر يک از موارد مذکور در مادهء سی و ششم اين بنياد نامه، عضو علی البدل اول و پس از او عضو علی البدل دوم، و سپس سوم، جانشين عضو از دست رفته خواهد شد.

ماده سی و ششم - در صورتی که با تبديل سمت هر سه تن عضو علی البدل شورا به عضو صاحب حق رأی، باز هم تعداد اعضاء از يازده نفر کمتر شود، شورای مزبور نسبت به تشکيل مجمع عمومی فوق العاده و تجديد انتخابات اعضاء شورا اقدام می کند.

ماده سی و هفتم - شورای مرکزی حزب در نخستين جلسهء خود يک تن از ميان اعضاء شورا را بعنوان رئيس شورا انتخاب کرده و انجام وظايف زير را به او محول می کند:

            الف: انتخاب دستور جلسات شورا

            ب: اداره جلسات شورا

            پ: ابلاغ تصميمات شورا به هرآن کس و بخش و سازمانی که اين تصميمات به آن مربوط می  شود.

            تبصره ١: در صورت تساوی آراء اعضاء شورا در يک رأی گيری، رأی رئيس شورا تعيين کننده خواهد بود.

            تبصره ٢: تصميم گيری برای تعويض يا معاف کردن رئيس شورا از وظايف خود با شورای مرکزی حزب است.

ماده سی و هشتم - اعضاء شورا يک نفر را بعنوان خزانه دار و يک تن را بعنوان منشی شورا انتخاب می کنند.

            تبصره: تصميم گيری برای تعويض يا معاف کردن منشی و خزانه دار حزب بر عهدهء شورای مرکزی حزب است.

           

ماده سی و نهم - انتخاب مسئولان شاخهء منطقه ای حزب از ميان اعضاء شورای مرکزی بلامانع است.

ماده چهلم - شورای مرکزی حزب می تواند به تشخيص خود از ميان متخصصان زمينه های مختلف، از درون يا بيرون حزب، دعوت کند که طی مدتی معين در موارد تخصصی شان بعنوان مشاوران حزب عمل کنند.

 

 فصل ششم - دبير کل حزب و معاون او

ماده چهل و يکم - پس از انجام انتخابات اعضاء شورای مرکزی حزب در کنگره، اين شورا در ظرف یک ساعت، با رأی مخفی اکثريت، از ميان خود يک نفر از داوطلبان را بعنوان دبير کل حزب انتخاب و به کنگره معرفی می کند. دبير کل نيز در همان مجلس يک نفر از ميان اعضاء شورای مرکزی را بعنوان معاون خود بر می گزيند.

            تبصره: در صورتی که شورا نتواند در مهلت داده شدهء فوق دبير کل حزب را انتخاب کند، انتخاب او بر عهدهء کنگره خواهد بود.

ماده چهل و دوم - وظايف دبير کل حزب، که در برابر شورای مرکزی مسئول و پاسخگو است، به شرح زير است:

            الف: سخنگوئی حزب

            ب: نظارت و تصميم گيری و مديريت در مورد اجرای اموری که به تصويب شورای مرکزی حزب می رسد.

ماده چهل و سوم - در صورتی که شورای مرکزی حزب چنين تشخيص دهد که دبير کل حزب خودسرانه دست بکارهائی خلاف نظر شورا و عليه منافع حزب زده، و يا در انجام وظايف خود کوتاهی کرده است می تواند، با رأی اکثريت مطلق اعضاء شورای مرکزی حزب، او را از سمت خود کنار گذاشته و با انتصاب جانشين او بعنوان دبيرکل موقت، در فاصله ای زمانی که نبايد از شش ماه بيشتر شود، کنگرهء فوق العادهء حزب را دعوت کرده و در اين مورد از کنگره نظرخواهی کنند.

 

فصل هفتم - دفاتر اداری و عملياتی حزب

ماده چهل و چهارم - امور جاری حزب زير نظر دبير کل و بوسيلهء دفاتر هفتگانهء حزب انجام می شوند.

ماده چهل و پنجم - دفاتر هفتگانهء حزب به شرح زیر اند:

- دفتر امور عضويت ها و شاخه ها

- دفتر امور اداری و مالی

- دفتر حقوقی و امور انتخابات

- دفتر ارتباطات بين المللی

- دفتر روابط عمومی و انتشارات

- دفتر مطالعات استراتژیک

- دفتر ارتباط با سازمان های ديگر

تبصره: منظور از «سازمان های ديگر» در اين بند سازمان هائی است که شورای مرکزی حزب همکاری با آن‌ها را در مسیر اهداف کوتاه و بلند مدت خود صلاح بداند. این اهداف در سند دیگری با عنوان «سیاست همکاری حزب با جریانات سیاسی دیگر» بوسيلهء شورای مرکزی حزب تدوین خواهد شد.

ماده چهل و ششم - شرح وظايف دفاتر هفتگانهء حزب بر اساس آئين نامه هائی که به تصويب شورای مرکزی حزب می رسند معين خواهد شد اما دفتر امور عضويت ها و شاخه ها لزوماً دارای ويژگی های زير خواهد بود:

الف: اين دفتر بصورت يک کميتهء سه نفره عمل می کند که اعضائش هر بار برای سه سال از طرف شورای مرکزی حزب تعيين می شوند.

ب: مسئوليت نگاهداری از اسناد مربوط به اعضاء حزب با اين دفتر است

پ: کليهء گزارش های واصله به اين دفتر محرمانه تلقی می شوند

            ت:  با توجه به مفاده بند «الف» ماده هفتم اين بنيادنامه، متقاضيان عضويت بايد شرح حال و سابقهء سياسی خود را، همراه با تقاضای عضويت شان، برای اين دفتر ارسال دارند.

            ث: اين دفتر می تواند در صورت لزوم خواستار اطلاعات بيشتری از کسانی که خود را نامزد دستيابی به مقامات حزبی می کنند بشود.

            ج: نامزدی اعضاء، برای شرکت در انتخابات مربوط به مصادر و مناصب حزبی، بايد قبلاً به تأييد اين دفتر رسيده باشد

            تبصره: مسئول هر دفتر، از جانب دبيرکل انتخاب شده و «دبیر» آن دفتر خوانده می شود.

ماده چهل و هفتم - شرح وظایف این دفترها به وسیله «شورای مرکزی حزب» تدوین و تصویب می شود.

 

فصل هشتم - امور متفرقه

ماده چهل و هشتم - دريافت کمک مالی نبايد با دادن هرگونه تعهدی از جانب حزب به کمک کننده همراه باشد و اين نکته طی نامه ای رسمی به کمک کننده ابلاغ می شود.

ماده چهل و نهم - دريافت کمکی مالی بيش از ميزان حق عضويت اعضاء از منابع خارج حزب، مشروط به تصويب شورای مرکزی است.

ماده پنجاهم - هرگونه تغییر و اصلاح در مرامنامه و بنيادنامهء حزب، و نيز تصميم گيری دربارهء انحلال حزب، با پيشنهاد توجيهی دو سوم اعضاء شورای مرکزی و يا پيشنهاد توجيهی ٧٠ در صد از اعضاء حزب، منوط به تصويب آن با اکثرت مطلق اعضاء حزب در اولين کنگرهء عادی و يا، در صورت تشخيص شورای مرکزی مبنی بر لزوم آن، در کنگرهء فوق العاده اعضاء حزب است.

ماده پنجاه و يکم - در صورت تصويب انحلال حزب در کنگره، يک هيئت تصفيه از جانب کنگره مأمور آن می شود تا در مورد اموال حزب و اعطای آن به يکی از سازمان های حقوق بشری تصميم گيری کند.

ماده  پنجاه و دوم- این بنيادنامه در ٥٢ ماده و ٨ فصل به تصویب «مجمع مؤسس حزب» رسيده و برای تصويب نهائی، به کنگرهء عادی حزب که در خزان سال ١٣٩٥ تشکيل می شود ارائه خواهد شد.

 

بنیادنامه حزب پس از کنگره اول مورخه ۲۷ اکتبر ۲۰۱۷